2018 Fabian Anton: Cesta vedy a hermeneutika viery v prístupe k biblickým textom

Príspevok pojednáva o prístupových cestách na čítanie Biblie. Cesta sekularizovanej hermeneutiky znamená racionalistický a humanistický prístup, ktorý vylučuje historický zásah Boha v dejinách. Druhá možnosť je hermeneutika viery, čiže lectio divina, čo znamená, že komplexné pochopenie textu je možné len tam, kde je živý vzťah k tomu, čo sa číta, čiže číta kľúčom viery. Kľúčové slová: Hermeneutika, lectio divina, historicko-kritická metóda, postoj viery

Abstract The article deals with the access way to Bible reading. Secular hermeneutics means rationalistic and humanistic approach, that excludes historical intervention of God in history. The second option is hermeneutics faith, or lectio divina, which means that a complex understanding of the text is possible only for those, who have a living relationship to what he reads, or reads in the key of faith. Keywords: Hermeneutics, lectio divina, historical-critical method, attitude of faith

Vydal: ŠUTOR Lukáš, Text v kontextoch. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Filozofická fakulta UPJŠ, Košice 2018, str. 9-22. ISBN 978-80-8152-594-0.

2018 Fabian Anton: Áno alebo nie? Sv. prijímanie rozvedených a znovu zosobášených. Yes or no? Comunion divorced and re-married.

V článku je analyzovaná téma prijímania Eucharistie rozvedenými a znovu zosobášenými. Kardinál Walter Kasper a jeho sympatizanti zastávajú názor, že by to bolo možné. Oproti tomu kardinál Carlo Caffara, Walter Brandmüller a Gerhard Ludwig Müller popisujú argumenty, pre ktoré to možné nie je. Téma je otvorená a dozrieva.

Abstract The article discusses the theme of comunion the Eucharist, divorced and re-married. Cardinal Walter Kasper and his sympathizers, they are of the opinion that is possible. Cardinal Carlo Caffara, Walter Brandmüller and Gerhard Ludwig Müller, describe arguments for which it is not possible. The theme is open and mature. Kľúčové slová: Eucharistia, prijímanie, rozvod, druhý sobáš. Keywords : Eucharist, comunion, divorce, re-marriage.

Publikované In: LOJAN Radoslav (ed.), Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI. storočí. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia. KU Verbum, Košice 2018, str. 39-43.

2016 Fabian Anton, Holec Peter: Rok milosrdenstva - Absolúcia od potratu

Pápež František 1.9.2015 sa rozhodol v Roku milosrdenstva udeliť všetkým kňazom fakultu – bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie – dať rozhrešenie od hriechu potratu všetkým, ktorí sa ho dopustili, a s kajúcim srdcom prosia o odpustenie. V príprave kňazov musia byť témy o životnej i morálnej tragédii ženy, ktorá podstúpila potrat; o treste, ktorý Cirkev v CIC uvalila na vykonanie potratu; a napokon o sviatostnom rozhrešení od hriechu potratu, prípadne od trestu zaň.

Publikované In: Duchovný Pastier č. 4, 2016, str. 174-179. ISSN 0139-861X.

2020 Fabian Anton: Krstom sme ponorení do Božej lásky

Čo mám z toho že som pokrstený? Nebolo by lepšie odložiť krst do dospelosti na slobodné rozhodnutie človeka? Čo to znamená: prvá a najdôležitejšia sviatosť?

Publikované In: Katolícke noviny č. 2, 2020, s. 8. ISSN 0139-8512.

2018 Fabian Anton: ČAS NA CINTORÍNE MÔŽE BYŤ NÁDEJOU

Keďže pred človekom vystupuje aj otázka pominuteľnosti, každý si musí dať odpoveď: som veriaci alebo ateista? Ide o budúcnosť, preto aj jeden aj druhý musí veriť: veriaci v život, neveriaci v nič. Keďže niet istoty o budúcnosti, obaja veria, ibaže obsah ich viery sa diferencuje.

Publikované In: Katolícke noviny č. 44, 2018, s. 8. ISSN 0139-8512.

2016 Fabian Anton: Harčarov Verbum v začiatkoch

Medzi významné osobnosti kresťanského kultúrneho života na Slovensku v minulom storočí patrí aj pápežský prelát Mons. ThDr. Anton Harčar 1914-2009), pre ktorého časopis Verbum bol „srdcovou záležitosťou“. Článok pojednáva o niektorých jeho životných udalostiach, ktoré predchádzali vzniku časopisu Verbum.

Publikované In: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, č. 2, 2016, s. 17-25. ISSN 1210-1605.

2019 Fabian Anton: Všetci túžime dosiahnuť spásu

Hľadanie odpovede na otázku, či mimo Katolíckej Cirkvi nie je možná spása? Bohu rôznosť neprekáža. On vie, že na jednej strane zemegule sa modlia inak ako na druhej. Keby chcel jednotu na náš spôsob, čiže uniformitu, jediným zásahom by ju mohol dosiahnuť. Ale jemu sa páči svet v rôznosti. Tak ako sú na lúke rôzne kvety, tak treba prijať rôznosť náboženstiev. Dôležité je mať postoj Matky Terezy: „Mojou úlohou nie je obracať ľudí na vieru. Mojou úlohou je milovať. Láska obráti koho treba.“

Publikované In: Katolícke noviny č. 33, 2019, str. 14. ISSN 0139-8512.

2015 Fabian Anton: Plánovanie manželstva a rodičovstva v postojoch vysokoškolákov.

Príspevok sa zaoberá postojmi vysokoškolákov humanitných i technických odborov na Slovensku k manželstvu a rodičovstvu. Na  vzorke 1361 respondentov bol uskutočnený dotazníkový prieskum, v ktorom boli zisťované motívy pre uzatváranie manželstva, formy spoločného života, plánovaný čas, počet detí i postoje k rozvodu. Odpovede na otázky prezentujú vzťah súčasných vysokoškolákov  k rodinným hodnotám. Kľúčové slová: manželstvo, rodičovstvo, rodina, reprodukčné správanie.

Abstract The following report deals with the attitudes of university students of humanities and technical department in Slovakia to marriage and parenthood. On a sample of 1,361 respondents was conducted questionnaire survey, which were determined motives for start the marriage, forms of common life, the plan time, the number of children and attitudes towards divorce. Answers to questions present the attitudes of university students to family values. Key words: Marriage. Parenthood. Family. Reproductive behavior.

Publikované In: Zasvätení a poslaní pre sociálne služby a odkaz bl. Sáry Salkaházi (Editor Lešková Lýdia). Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 2015. Teologická fakulta KU, VMV Prešov, 2015, str. 111 – 125.

2013 Fabian Anton: Teologický jazyk - lex narrandi

Zákon naratívnosti je pre teológiu podstatný. Potvrdzuje to aj rozvoj literárnych, jazykovedných a filozofických disciplín, ktoré vysoko hodnotia mýtus a symbolu. Autor vychádza z Lohfinkovej otázky: «Čo je vlastne kresťanské posolstvo vo svojom jadre? Je argumentáciou alebo apeláciou alebo naráciou?» Krátky prierez Starým a Novým zákonom nás privádza k uzáveru, že „naratívny jazyk je fundamentálny a determinujúci“ a že „elementy nie naratívne majú iba druhoradú funkciu“. Naratívnosť je fundamentálna modalita komunikácie medzi ľudskými osobami a zároveň aj charakteristika osôb Svätého Písma. Kľúčové slová Naratívnosť, teologický jazyk, skúsenosť, symbol, mýtus.

Abstract Narrative law is essential for theology. This is confirmed by the development of literary, linguistic and philosophical disciplines, highly appraised the myth and symbol. Author based on Lohfink question: “What is a Christian message ? It´s request or arguments or narratives? Short section of the Old and New Testament leads us to conclude that narrative language is a fundamental determinant. No narrative elements are only a secondary role. Narrative is a fundamental modality of communication between human persons and also the characteristics of persons of the Holy Scriptures. Keywords Narrative, theological language, experience, symbol, myth.

Publikované In: JUHÁS, V. (ed.):  (Ne-)možnosť hovoriť dnes o Bohu. Štúdie o (ne-)náboženskom jazyku. Košice : Verbum 2013, s. 81-110. ISBN 978-80-8084-988-7.

2013 Fabian Anton: Pravdu o nebi spojiť s pravdou o ľudskom bytí

Témou článku je nebo ako symbol nádeje. Žiť bez nádeje, znamená žiť bez zmyslu. Pri starobe,  zomieraní a smrti nádej oceníme najviac. Preto autor článku považuje rozprávanie o nebi  za veľmi dôležité, a viera v nebo, ako aj schopnosť mať nádej,  je veľká hodnota v ľudskom živote.

Publikované In: Procházka, P.(ed.): Sub specie aeternitatis. Zborník prác venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodeninám. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR. 2013, s. 58-68. ISBN 978-80-971394-0-7.

2013 Fabian Anton: Sekularizovaná hermeneutika alebo hermeneutika viery? Niektoré aspekty exhortácie Benedikta XVI. VerbumDomini

Príspevok pojednáva o možnostiach kazateľa v prístupe k Svätému písmu. Cesta sekularizovanej hermeneutiky znamená racionalistický a humanistický prístup, ktorý vylučuje historický zásah Boha v dejinách. Druhá možnosť je hermeneutika viery, čiže lectio divina, čo znamená, že správne pochopenie textu je možné len tomu, kto má živý vzťah k tomu, čo číta, čiže číta kľúčom viery. Kľúčové slová Božie slovo, hermeneutika, lectio divina, historicko-kritická metóda

Abstract  The article deals with the possibilities for preacher in the approach to Scripture. Secular hermeneutics means rationalistic and humanistic approach, that excludes historical intervention of God in history. The second option is hermeneutics faith, or lectio divina, which means that a correctly understanding of the text is possible only for those, who have a living relationship to what he reads, or reads in the key of belief. Keywords  The Word of God, hermeneutics, lectio divina, historical-critical method

Publikované In: PERES, I. (ed.) : Vývoj teologického myslenia v premenách času. Zborník z medzinárodnej konferencie 8.3.2013. Banská Bystrica : PF UMB, s. 67-78. ISBN 978-80-557-0548-4.

2018 Fabian Anton: Keď sa kvalita života pretaví do hrdinstva. Príprava na blahorečenie Anny Kolesárovej.

Subjektívna kvalita života je o dobrom životnom pocite, pohode a spokojnosti s vecami okolo nás. Z náboženského hľadiska kvalita života súvisí so spiritualitou, so vzťahom človeka k Bohu, čiže nakoľko dovoľuje Božej prítomnosti, aby v ňom účinkovala, natoľko rozvíja aj ľudské kvality, a v konečnom dôsledku sa stáva otvoreným pre nebo. V tomto zmysle blahorečenie Anny Kolesárovej možno rozumieť ako ocenenie kvalitne žitého života mladého dievčaťa.

Publikované In: Katolícke noviny, roč. 133, 2018, č. 35, str. 8-9. ISSN 8 588002 009013 35.

2010 Fabian Anton: Diakon v službe liturgického ohlasovania

Článok pojednáva o statuse diakona v ohlasovacej funkcii v cirkevnej službe, kokrétne v homílii, ktorá je integrálnou časťou eucharistie. Pre úzky vzťah medzi Božím slovom a sviatosťami je táto činnosť rezervovaná kompetentným ordinovaným služobníkom, medzi ktorých patrí aj diakon. Kľúčové slová homília, diakon, liturgia, kázanie

Abstract  Article discusses the status of deacon in the church preaching office, that mean´s in homilies, which is an integral part of the Eucharist. The close relationship between God’s word and sacraments – this activity is reserved to the competent ordinate minister, among which include the deacon.  The Key Words homily, deacon, liturgy, preaching

Konferencia:  Trvalý diakonát – pastorálno teologické aspekty. Košice 12. 03. 2009. (Príspevok vznikol v rámci grantovej úlohy VEGA 1/0354/09 Interdisciplinárna analýza pocitu zmyslu života a  jeho komponentov v sociálne významných skupinách z hľadiska jeho formovania a prežívania.)

Publikované In : Trvalý diakonát. Pastorálno-teologické aspekty. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Vienala 2010, str. 81-101. ISBN 978-80-8126-000-1.

2010 Fabian Anton: Kňazská spiritualita v diele Jozefa Ratzingera - Benedikta XVI.

Príspevok pojednáva o spiritualite kňaza ako ju komentuje Jozef kardinál Ratzinger na pozadí biblického žalmu 16 a príbehov o povolaní prvých učeníkov v evanjeliu Lukáša a Jána. Kňaz nežije z vlastníctva vecí, ale má mať svoje bytie premietnuté v Bohu. Podobne ako učeníci musí odhaliť v osobe Ježiša nielen učiteľa, humanistu, ale aj Mesiáša, Božieho Syna. Kľúčové slová spiritualita kňaza, povolanie, žalm 16.

Abstract The article deals about the spirituality of the priest as it says Cardinal Joseph Ratzinger based on Psalm 16 and Bible stories about vocation of the first disciples in the Gospel of Saint Luke and John. The priest does not live on property matters, but should be reflected in his being God. Like the disciples must identify the person of Jesus not only as teacher, humanist, but further the Messiah, the Son of God. Keywords spiritualit of priest, vocation, 16th Psalm

Publikované In: Retrospektíva roku kňazov v kontexte sociálno-pastoračného pôsobenia kňazov v súčasnej spoločnosti  a 15. výročia kanonizácie svätých košických mučeníkov. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : Vienala 2010, str. 31-39. ISBN 978-80-8126-026-1.

2008 Fabian Anton: Význam symbolu a mýtu v náboženskom jazyku

Príspevok sa zaoberá interdisciplinárnym vzťahom teológie a lingvistiky a je zameraný na obhajobu symbolov a mýtov. Tak ako orchestrálna partitúra sa nečíta v riadkoch za sebou, ale vníma sa  celá strana naraz, ako celok, podobne náboženské príbehy, symboly a mýty ponúkajú význam životnej skutočnosti ako celku. Jazyk  náboženskú vieru nielen vyjadruje, ale ju umožňuje. Symbol je „spojivo človeka s posvätnom“. Bez symbolizmu každé úsilie človeka na vyjadrenie náboženskej skúsenosti by bolo márne. Ak k symbolu pripojíme príbeh, vzniká mýtus. Je to autentický spôsob ľudského poznania, ktorý má vlastnú vnútornú štruktúru a rozvíja sa v systéme obradných motivácií.

Publikované In: Výraz a význam v jazyku. [Meaning of the Symbol and Myth in the Religious Language]. Acta facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykovedný zborník 234/316/2008. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008. – S. 42-52. -Rec. Ján Findra, Viktor Lechta, Zdena Palková. – Č. projektu: VEGA 1/3708/06. ISBN 9788080689070.

2008 Fabian Anton: Pavol apoštol o zmysle života - spiritualita vtedy a dnes. St. Paul the apostle about sense of life – spirituality at that time and today.

Príspevok je zameraný na analýzu Pavlovej spirituality a z nej odvodeného zmyslu života. Aj dnes problematika zmyslu života úzko súvisí so spiritualitou človeka. Čím povrchnejší je človek v spiritualite, tým väčšie je riziko, že bude pociťovať prázdnotu a nezmysel života. Je potrebné rozlišovať: a) prirodzenú duchovnosť; b) náboženskú duchovnosť; c) kresťanskú  duchovnosť. Aj psychologické výskumy v oblasti zmyslu života potvrdzujú význam spirituality. Kľúčové slová: Pavlova spiritualita, zmysel života, funkcie  duchovnosti.

Abstract The article is focused on analysis of Paul’s spirituality and sense of life derived from it. Problematic of sense of life is connected very close with human spirituality. The more desultory is a man in spirituality the bigger risk of feeling emptiness and unmeaning of life. It is necessary to distinguish: a) natural spirituality; b) religious spirituality; c) Christian spirituality. Evan the researches in area of sense of life confirm an importance of spirituality. Key words: Paul’s spirituality, sense of life, functions of spirituality

Publikované In: Apoštol Pavol a dialóg kultúr. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 24.10.2008. Košice : KU, TF 2008, str. 84-94. ISBN 978-80-89412-01-3.

2006 Fabian Anton: Hodnota viery v dialektickej reciprocite teórie a praxe.

Náboženská viera môže byť pochopená ako hodnota len na pozadí dynamickej reciprocity teórie a praxe. Týmto smerom sa dnes uberá nielen filozofia alebo antropológia, ale aj teológia.  Všetky biblické reči a podobenstvá Ježiša z Nazareta možno pochopiť natoľko, nakoľko sa s nimi človek stotožní (uplatní v praxi, čo teoreticky vyznáva). Výsledkom je osobný vzťah k Bohu, ktorý je obohatením pre človeka a spolurozvíjaním všetkých ostatných hodnôt.

Publikované In: Výchova k hodnotám v škole a v rodine. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok, Ústav pedagogických vied, Pedagogická fakulta KU, 2006, s. 46 – 63. ISBN 80-8084-065-2.

2005 Fabian Anton: Symbol - podstata teologického jazyka

V tejto štúdii – po zdôvodnení rozlíšenia medzi znakom sa symbolom – sa rozoberajú základné charakteristiky symbolu: a) pôvod a štruktúra; b) rozdelenie; c) zúčastnenosť; d) skúsenosť celku; e) symbolický jazyk. Každý symbol má metafyzickú dimenziu. To vytvára tajomnú príbuznosť, akoby mystické vzájomné prenikanie viditeľného sveta so svetom neviditeľným, božským. Symbol vlastní dvojitú funkciu. Je odhaľujúci a činný. Nielen niečo naznačuje, ale aj spôsobuje. Odhaľuje, pomáha pochopiť to, čo je za bežnou realitou. Avšak symbol nie je iba pomôckou na čítanie reality, ale vplýva na človeka rozličným spôsobom. Robí realitu prítomnou a privádza človeka do komunikácie s ňou (napr. sviatosti v  kresťanskom náboženstve). Ak je symbol rozvinutý v príbehu, vzniká mýtus. Historický kontext mýtu je v Biblii veľmi dôležitý. História garantuje objektivitu biblického zjavenia, mýtus zas dovoľuje vyjadriť ju v plnšom význame, bráni jej redukcii na doslovný realizmus a otvára ju k transcendencii. Symbolika mýtu vedie k rozjímaniu a vďaka tomu sa človek môže povzniesť od bežných faktov k poznaniu transcendentného Boha. Poznanie symbolu a mýtu umožňuje pochopiť princípy náboženskej komunikácie. Podstatou teologického jazyka je symbolická reč.

Publikované In: Verba theologica. Časopis Teologickej fakulty v Košiciach, roč. 7, 2005, č. 1, s. 33 – 49. ISSN 1336-1635.

2005 Fabian Anton: Príprava nedeľnej homílie v malom spoločenstve

Jednou z konkrétnych foriem, ako „malé spoločenstvo“ prispieva k rozvoju farnosti, je aj príprava nedeľnej homílie. Ide vlastne o biblický krúžok, iniciovaný kňazom, ale na presne vymedzený účel. Kňaz si vyberie napr. dvanástich záujemcov, laikov, s ktorými sa stretáva raz v týždni na jednu hodinu, s cieľom spolu prečítať biblické liturgické texty na nasledujúcu nedeľu. Pokojné čítanie, rozjímanie, krátky komentár a vyjadrenie skúseností, postrehov, nápadov – to všetko vytvorí predpoklad pre ďalšiu kňazovu prípravu na nedeľnú homíliu.

Publikované In: Význam malých spoločenstiev a ich vzťah k farnosti. Zborník prednášok zo sympózia. Bratislava : UK RKCMBF, 2005, s. 26 – 40. ISBN 80-88741-59-9.

2004 Fabian Anton: MODLITBA V ŠPIRITUALITE ANTHONY DE MELLO

Slovom modlitba označuje Mello takú komunikáciu s Bohom, ktorá sa deje prevažne prostredníctvom slov, predstáv a myšlienok. Sem patrí a) modlitba ústna, b) ďakovná (modlitba chvály), c) prosebná, d) skupinová, e) modlitba rytmického opakovania. Slovom kontemplácia označuje takú komunikáciu s Bohom, ktorá používa minimum slov, predstáv a pojmov, alebo sa bez nich celkom zaobíde. Mello porovnával  dve teórie: podľa jednej je modlitba verbálny úkon, teda výkon človeka. Tento výkon prináša uspokojenie a naplnenie. Podľa druhej by sa človek mal modliť menej hlavou a viac srdcom. Čiže čím skôr odíde z hlavy a z myslenia, tým väčšia je nádej, že modlitba mu prinesie radosť a úžitok.

Mello denotes word prayer like a communication with God using words, images and things. In to this category belong a) oral prayer, b) thanks prayer, c) ask prayer, d) group prayer, e) prayer of rhythmic repeat. He use a term contemplate for communication with God, which use minimum of words, images and things or leave out its at all. Mello compared two theories: by first theory a prayer is verbal act – accomplishment of human. This accomplishment brings satisfaction and fulfil to a human. According second theory the men should pray using less head but using more heart. So, if prayer withdraws from head and thinking, the prayer will come true and bring pleasure and benefit.

Publikované In: Modlitba ako výskumný fenomén duchovný (teologický), pedagogický, jazykovokomunikačný, literárny, literárnohistrický a etnologický. Zborník z vedeckej konferencie. Ružomberok : roč. IV, 2004, č. 2-3, s. 24-33. ISSN 1335-9185.

2004 Fabian Anton: MEMOROVANIE ALEBO ZÁŽITKOVÉ METÓDY

V oblasti katechetického ohlasovania sa  diskutuje o miere memorovania a zážitkových metód uplatňovaných v školskom vyučovaní náboženstva. V minulosti sa často predkladala argumentácia, zdôvodňovanie a scholastická apológia ako jediný správny štýl vyučovania. V posledných desaťročiach sa zvolil opačný extrém. Žiadne memorovanie iba naratívnosť, skúsenosti a rozprávanie zážitkov ako spôsob odovzdávania viery. Štúdia sa zaoberá tým, ako prvé nezanedbať a druhé si osvojiť. Kľúčové slová: memorovanie, náboženské formuly, zážitok, skúsenosť, naratívnosť, racionalizácia viery, rozvíjanie inteligencie viery.

In katechetic sphere is discus of level of memorizing and methods of experiencies which is use in teaching in schools.  In background was usually use arguments, emphasizing, and scholastic apology, like the only one right teaching style. In last decades  have been establish  opposite extreme. No memorizing, just narratoring , experience and speaking about experience – like the way of share the faith. The study is engaged about the way how the first  don’t neglect and the second one acquire. Key words: memorizing, religions forms, experience, narratoring, rationale of faith, expand the intelligence of faith.  

Publikované In: Duchovný Pastier, č. 5, 2004, str. 309 – 312. ISSN 0139-861X.

2003 Fabian Anton: Katechéza - vzťah medzi memorovaním a zážitkovými metódami

Jednou z diskutovaných oblastí v katechéze je pomer medzi memorovaním a zážitkovými metódami uplatňovanými v školskom vyučovaní náboženstva, čo je predmetom tejto štúdie.

Publikované In: Verba theologica. Časopis Teologickej fakulty v Košiciach. Roč. 3, 2003, č. 1, s. 80 – 86. ISSN 1336-1635.

2003 Fabian Anton: Internet a cirkevná činnosť

Po krátkom prehľade o rozvoji počítačov a dejinách internetu v minulom storočí ponúka článok aj postoj cirkevného magistéria k problematike využívania masmediálnych prostriedkov našej doby na novú evanjelizáciu. Základný postoj je vyjadrený slovami: masmédia sú Božie dary na skvalitnenie komunikácie a informovanosti medzi ľuďmi.

Publikované In: Verba theologica. Časopis Teologickej fakulty v Košiciach.  2003, č. 2, s. 70 – 75. ISSN 1336-1635.

2001 Fabian Anton: Symbol a mýtus v náboženskej komunikácii

V tejto úvahe sa rozoberá problematika symbolu a mýtu v biblickej komunikácii. Poznanie týchto skutočností človeka posúva „dopredu a nahor.“ Priťahovaný tajomstvom absolútna stáva sa život zmysluplnejší a ľudskejší. Symbol a mýtus dokáže človeka otvoriť a robí ho účastným na tej realite, ktorú naznačuje.

Publikované In: Studia philologica. VIII Text a kontext v náboženskej komunikácii. Prešov : Prešovská univerzita, 2001, s. 24 – 31. ISBN 80-8068-035-3.

2001 Fabian Anton: Zapájanie laikov do služby ohlasovania Božieho slova

Nielen z formy ale aj z obsahu Novo millennio ineunte je zjavné, že pápež Ján Pavol II. prikladá veľkú doležitosť službe ohlasovania a zapájania všetkých pokrstených veriacich – ordinovaných klerikov – ako aj laikov do šírenia evanjeliovaj kultúry. Efektivita pastoračnej a evanjelizačnej služby závisí od budovania živých vzťahov spolupráce vo farskom spoločenstve a od schopnosti pozitívne komunikovať aj s ľuďmi mimo cirkevných štruktúr.

Publikované In: Oživenie farského spoločenstva službou laikov vo svetle Novo millennio ineunte. Zborník príspevkov odborného seminára. Košice : Vienala, 2001, s. 160 – 163. ISBN 80-88922-53-4.

2000 Fabian Anton: Návrh na súčasné oživenie katolíckej univerzity

Príspevok ponúka chronológiu faktov, ktoré predchádzali vzniku Katolíckej univerzity v Ružomberku, hoci pôvodne bola projektovaná do Košíc. Ide o udalosti, rokovania, vplyvy, návrhy, lobbying,  prehlásenia a rozhodnutia od roku 1995 do roku 2000, nielen na pôde Konferencie biskupov Slovenska, ale aj na Ministerstve školstva. Vznik takej inštitúcie má nielen kultúrno – evanjelizačné, ale aj politické pozadie.

Publikované In: 340. výročie kráľovského potvrdenia Košickej univerzity. Zborník príspevkov. Košice : Teologický inštitút, 2000, s. 131 – 142. ISBN 80-7165-280-6.

1999 Fabian Anton: TEOLOGICKO - EXISTENČNÝ POHĽAD NA ZMYSEL OBETY

Na konferenciách sa snažíme problém choroby osvetliť a nakoľko je možné dať návrh na odstránenie. Je to racionálny prístup. Okrem neho je dôležitý prístup teologický, ktorý dáva odpoveď na otázku: prečo? Ježiš z Nazareta neprišiel utrpenie odstrániť, ani ho vysvetliť, ani ospravedlniť. Prišiel ho na seba vziať a tak ho premeniť. Tým ukázal zmysel utrpenia.

Publikované In: Acta Medica Christiana. Spravodaj Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov, roč. 6, 1999, č. 1 – 2, s. 4 – 8.  ISSN 1335-1028.

1999 Fabian Anton: Oživenie farského spoločenstva v cirkevných dokumentoch

Farnosť patrí medzi základné inštitúcie v organizačnej štruktúre Cirkvi. Jej pôvod siaha na Západe do IV. stor. a na Východe do II. stor. V priebehu storočí možno badať veľké úsilie cirkevného magistéria, zamerané na oživenie farského spoločenstva. V tomto článku je koncentrácia iba na obdobie od Druhého vatikánskeho  koncilu (1962-1965) podnes v 8 dokumentoch.

Publikované In: Oživenie farského spoločenstva. Zborník príspevkov. Košice, Kňazský seminár Karola Boromejského 1999. ISBN 80-88922-04-6.

1998 Fabian Anton: Rásť cez utrpenie

Z filozoficko – teologického hľadiska, úvahy o chorobe a utrpení privádzajú jedných k viere a druhých k nevere.  Východzím bodom tohto príspevku je základná otázka človeka: Prečo nás Boh – ak je dobrý – necháva trpieť? Ak dnes mnoho ľudí nedokáže veriť v dobrého Boha, tak je to aj preto, lebo si nevedia vysvetliť utrpenie sveta.

Publikované In: Acta Medica Christiana. Spravodaj Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov, roč. 5, 1998, č. 4, s. 2-4.  ISSN 1335-1028.

1999 Fabian Anton: Laici môžu kázať, ale nie homíliu

Článok ponúka odpoveď na otázku: či môžu laici kázať? Pokrstení veriaci, nie ordinovaní, čiže laici, môžu a majú v Cirkvi kázať – ohlasovať Božie slovo, ale nemôžu mať homíliu v omši. Tá je rezervovaná kňazovi alebo diakonovi. V liturgickom  slávení KTO koná a KTO hovorí nie je len otázkou funkčnosti, ale oveľa viac otázkou sviatostnej konfigurácie osoby, ktorá koná in persona Christi. Do spovedelnice si môže sadnúť psychológ, ale rozhrešenie dať nemôže. Aj Toto je moje telo – môže povedať rečník, ale nikdy to nebude premenenie.

Publikované In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný život, roč. 80, 1999, č. 10, s. 458-468. ISSN 0139-861X.

1998 Fabian Anton: Pozitívne aspekty utrpenia

V tejto štúdii ide o špecifický pohľad na utrpenie, ktoré z kresťanského aspektu môže mať nielen pozitívny zmysel, ale aj tvorivý charakter. Nemieni sa tým utrpenie glorifikovať. Je zlom  a ním aj zostane. Veľa však záleží na prístupe človeka k nemu.

Publikované In: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, roč. 9, 1998, č. 2, s. 73-87. ISSN 1210-1605.

1998 Fabian Anton: Rozprávačstvo - jazykovo -štylistická podstata Biblie

Autor vychádza z Lohfinkovej otázky: «Čo je vlastne kresťanské posolstvo vo svojom jadre? Je argumentáciou alebo apeláciou alebo naráciou?» Krátky prierez Starým a Novým zákonom nás privádza k uzáveru, že „naratívny jazyk je fundamentálny a determinujúci“ a že „elementy nie naratívne majú iba druhoradú funkciu“. Naratívnosť je fundamentálna modalita komunikácie medzi ľudskými osobami a zároveň aj charakteristika osôb Svätého Písma.  Znovuobjavenie naratívnosti v našom storočí treba však vidieť v súčinnosti s rozvojom literárnych, jazykovedných a filozofických disciplín, s novým hodnotením mýtu i symbolu, ako aj  s prekonaním historicko-kritickej metódy ako jedine správnej. V úryvkoch z dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia biblie v Cirkvi sa ponúka potvrdenie užitočnosti naratívnej analýzy.  

Publikované In: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, roč. 9, 1998, č. 3, s. 146-153. ISSN 1210-1605.

1998 Fabian Anton: Evanjelizácia v masmédiách
Reflexia nad pápežskou inštrukciou Aetatis novae, ktorú vydala Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky v roku 1992, nás pobáda prehodnotiť doterajší postoj k evanjelizačnej práci v masmédiách a viac sa otvárať duchu doby, v ktorej žijeme. Televízia, tlač, rozhlas, internet a sociálne siete sú každodennou skutočnosťou, ktorú nemožno z pastorálneho a antropologického hľadiska obchádzať.  Cirkev vidí v spoločenských komunikačných prostriedkoch Božie dary (Aetatis novae, čl. 22).

Publikované In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný život, roč. 79, 1998, č. 4 a 6, s. 175-179; č. 6, s. 267-270. ISSN 0139-861X.

1997 Fabian Anton: Hodnota vzťahov
Čo mám z toho,  že verím? Dá sa viera získať, alebo stratiť? Objav, ktorý urobil autor a znamenal jeho konverziu, je písomne formulovaný v tomto článku. Je výsledkom hľadania a mnohých predchádzajúcich ústnych katechéz vo farskej pastoračnej službe  pred vysluhovaním sviatosti krstu a manželstva v osemdesiatych rokoch minulého storočia v spolupráci s Júliusom Chalupom.

Publikované In: Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru, roč. 8, 1997, č. 4, s. 172-176. ISSN 1210-1605.

1995 Fabian Anton: Ohlasovanie v dobe Košických mučeníkov
V 16. stor. sa veľa hovorilo o náboženskej nevedomosti, ktorá sa  hodnotila ako koreň všetkého zla. Ako liek sa predkladlo katechetické vyučovanie. Veľký dôraz sa začal klásť na formáciu kňazov, na systematickú kazateľskú činnosť a na zakladanie nových škôl. S rozvojom tlačiarenského priemyslu sa katechizmus stal najpouž­ívane­jšou pastorálnou pomôckou za posledné štyri storočia. V tomto procese sa aktívne angažovali aj Marek Križín, Štefan Pongrácz a Melichar Grodziecky.

Publikované In: Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru, roč. 6, 1995, č. 1, s. 15-18. ISSN 1210-1605.