sobota, 15. júna 2024

Meno a priezvisko: Anton Fabian, Mons. Prof. ThDr. JCDr. PhD.
Dátum narodenia: 11. 06. 1950

Rodinný pôvod:
Narodený 11. júna 1950 v Ražňanoch, okr. Prešov v roľnícko-robotníckej rodine.
Otec +Andrej, (l923 – 2004); matka Marta r. Karnišová, ( 1925-2008).
Súrodenci: Marta (nar. 1947), Ľudmila (nar. 1954), Jaroslav (nar. 1961).

Sviatosti:
Krst 18. 6. 1950
Sviatosť zmierenia 31. 5. 1958
Sviatosť Oltárna 1. 6. 1958
Sviatosť birmovania 3. 6. 1959
Sviatosť kňazstva – diakonát 5. 6. 1973
– presbyterát 9. 6. 1973

Vzdelanie:
Základná škola v Ražňanoch a v Sabinove 1956 – 1965
Gymnázium /SVŠ/ v Sabinove s maturitou 1965 – 1968
Teologická fakulta, rím.kat. v Bratislave 1968 – 1973, absolutórium
Trienálne skúšky 1978, prosynodálne 1982

Dosiahnuté akademické, pedagogické a vedecké hodnosti :

Rigorózne: Licenciát z teológie UK Teologická fak. v Bratislave 1990-1992 (ThLic)
Doktorát z teológie v Ríme na Lateránskej univerzite 1992-1995 (PhD, ThDr)
Kandidát filozofických vied, Bratislava 1997 (CSc)
Rigorózne z práva: Licenciát z kánonického práva v Lubline na Kat. Univerzite 1998 (JCLic)
Habilitácia – docentúra na Trnavskej univerzite 1998 v odbore sociálna práca (Doc)
Doktorát z kánonického práva v Lubline 2000 (PhD, JCDr)
Inaugurácia 2004 v Ružomberku, v odbore katolícka teológia (Prof)

Jazyky:
Taliansky, nemecky, anglicky, poľsky a česky – aktívne
Latinsky a rusky – pasívne

Zameranie odbornej činnosti:
Pastorálna teológia, Rétorika, Homiletika,
História sociálnej práce, Sociálne encykliky

Zahraničné pobyty:
Taliansko, Rím 1992 -1995 doktorandské štúdium na Pápežskej univerzite Lateránum
Nemecko – Freiburg, Oldenburg 1996 polročná prax vo farskej pastorácii
USA – Pittsburg 1999 polročný jazykový študijný pobyt
Írsko – Dublin 2000 polročný jazykový študijný pobyt

Prax:

Za katolíckeho kňaza ordinovaný 9. 6. 1973 v Bratislave
1973 – vojenská služba dvojročná v Beroune;
1976 – kaplán v Bardejove;
1977 – kaplán v Snine
1977 – správca fary vo Vinnom;
1978 – kaplán v Stropkove;
1980 – správca fary v Hýľove pri Košiciach;
1990 – farár v Košiciach – Barci
1991 – 1992 učiteľ na Konzervatóriu – odbor: kantor – katechéta
1992 – 1995 postgraduálne štúdia – PhD v Ríme
1995 – 2004 riaditeľ Arcibiskupského úradu v Košiciach
1995 – 1998 odborný asistent na Teologickom inštitúte v Košiciach
1998 – 2004 docent na Teologickej fakulte CMBF v Bratislave
2004 – profesor na Katolíckej univerzite v Ružomberku
2004 – 2008 garant študijného odboru 3.1.14 Sociálna práca na PF KU v Ružomberku
2005 – 2008 riaditeľ Ústavu sociálnych vied na PF KU Ružomberok
2005 – 2008 prodekan Pedagogickej fakulty v Ružomberku
2008 – 2010 garant študijného odboru sociálna práca a vedúci katedry na FF UPJŠ Košice
2011 – 2013 garant na Prešovskej univerzite – Filozofickej fakulte – sociálna práca
1995 – 2019 profesor teológie na Teologickej fakulte v Košiciach (homiletika, kazateľstvo, rétorika, pastorálna teológia)

od 2017 profesor na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko Košice, Ústav bl. Zefirín Jimenéz Malla (dejiny sociálnej práce, etické, filozofické, teologické aspekty sociálnej práce)

Členstvo vo vedeckých radách a iných vedeckých orgánoch

1. Člen Akreditačnej komisie – poradného orgánu Vlády SR (1995 -1998) v oblasti teologických vied.
2. Člen Akademického senátu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v r. 2003.
3. Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku od r. 2003.
4. Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku od r. 2003.
5. Člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku od r. 2005.
6. Člen Spoločnej odborovej komisie – sociálna práca na Fak. zdrav. a soc. práce Gojdiča v Prešove 2005
7. Člen Spoločnej odborovej komisie – sociálna práca na Fak. zdrav. a soc. práce v Trnave 1999
8. Predseda Spoločnej odborovej komisie – sociálna práca na Pedagogickej fakulte v Ružomberku, 2006.
9. Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ Košice, 2007
10. Člen Akademického senátu UPJŠ od r. 2011.
11. Člen Akademického senátu Telogickej fakulty Košice, KU Ružomberok, 2016.

Zvláštne:
1989 – notár Diecezného súdu v Košiciach; neskôr sudca Metropolitného Tribunálu;
1990 – menovaný za člena Kňazskej rady a za člena Zboru konzultorov v Košiciach
1995 – menovaný za člena výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave
1995 – menovaný za člena Redakčnej rady Katolíckych novín v Bratislave
1996 – menovaný za kanonika Metropolitnej kapituly v Košiciach
1996 – menovaný za cenzora kníh (Arcibiskupský úrad Košice)
2003 – pápežské menovanie za monsignora
2004 – Diecézna synoda v Košiciach – člen prípravného výboru
2008 – cena Františka Hanáka za starostlivé vedenie Ústavu sociálnych vied PF KU Ružomberok

od 2017 – cirkevný sudca, predseda v kauzách manželských nulít