nedeľa, 14. júla 2024
2017 Fabian Anton: Antropologické a teologické prístupy k zmyslu utrpenia. Anthropological and theological approaches to the sense of suffering

Autor v príspevku hľadá odpoveď na otázku o zmysle utrpenia. Okrem antropologických,analyzuje aj teologické prístupy:  Ježiš z Nazareta si napriek utrpeniu zachoval milujúci postoj k životu, čím odkryl pravdu o budúcnosti. Kľúčové slová: Utrpenie. Zmysel života. Viera. Smrť. Oslávenie.

Abstract: Author in this article looks for the answer to the existential question of man about suffering in terms of his meaning. Keywords: Suffering. Meaning of life. Faith. Death. Resurrection.

Publikované In: Vancáková Soňa – Šuľová Michaela (eds.) Človek na periférii spoločnosti. Utrpenie a jeho význam. Košice, 2017, str. 154-167. Zborník z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na TF KU v Košiciach pod záštitou občianskeho združenia Maják nádeje. ISBN 978-80-89937-05-9.

2015 Fabian Anton: Manželstvo - filozofické a teologické aspekty

Autor venuje pozornosť biblickým a teologickým aspektom manželstva, ktoré nás privádzajú k chápaniu manželstva ako sviatosti, teda znaku
Božej lásky k človeku. Na vytvorenie harmonickej rodiny je potrebné porozumieť hodnote vzťahu a podmienkam, na ktorých vzťah vzniká alebo sa rúca. Do týchto súvislostí autor  zakomponoval aj súčasné anti-kresťanské postoje, ktoré nekorešpondujú s klasickými piliermi manželstva. Kľúčové slová: Manželstvo, vzťah, sviatosť, monogamia, antikresťanské postoje.

Publikované In: FABIAN, A., a kol.: Manželstvo a rodičovstvo z aspektu
sociálnej práce. Publikácia je výstupom riešenia projektu KEGA 022KU-4/2013: Postoje k manželstvu a rodičovstvu. Sociologický prieskum ako
východisková báza na vytvorenie komplexných multimediálnych
učebných materiálov k predmetom Sociálna práca – Manželské a
rodinné poradenstvo. Pre Teologickú fakultu Košice, Katolícku univerzitu v Ružomberku vydalo Michal Vaško – Vydavateľstvo, Prešov 2015. ISBN 978-80-7165-978-5

2014 Fabian Anton: Spiritualita v sociálnej práci. Komentár k encyklike Benedikta XVI. Deus caritas est.

Prínos sociálnych encyklík je nespochybniteľný na teoretickej i na praktickej úrovni sociálnej práce dnes. Prehlbuje poznanie človeka o vzťahu nielen k druhým ľuďom, ale aj o zmysle svojho života. Z transcendentných fontov je možné čerpať silu a formáciu k sociálnej láske. Obsah tohto článku tvorí:  (1) Nestačí humanizmus?  (2) Tri druhy lásky v gréckom myslení  (3) Prínos biblickej viery a sociálny charakter kultu  (4) Charita a diakonia  (5) Špecifický profil charitatívnej činnosti. Kľúčové slová: spiritualita, humanizmus, láska, biblická viera, sociálny charakter kultu.

Kapitola vo  vysokoškolskej učebnici Svet sociálnej práce (editor Fabian Anton). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, str. 275-290. – ISBN 9788081520976. – S. 275-290 [1,21 AH]. Recenzenti Ľubomír Pekarčík, Vojtech Tkáč.

2014 Spiritualita a religiozita – opora pri hľadaní zmyslu života. Anton Fabian – Beáta Kubušová – Peter Žido

V 3. kapitole knihy je analyzovaný vzťah medzi spiritualitou, religiozitou a zmyslom života. Ide o odpoveď na otázku, či osobná spiritualita a praktizovaná religiozita môže byť oporou pri odkrývaní zmyslu života. Na záver – prezentáciou výsledkov jedného výskumu medzi adolescentmi sa ukážu súvislosti medzi duchovným životom a zmyslom života.

Kapitola je súčasťou publikácie Zmysel života adolescentov / Eva Žiaková … [et al.] ; recenzenti Beáta Balogová, Anna Hudecová. – 1. vyd. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. – 190 s. – Č. projektu: VEGA 1/0282/12. – ISBN 9788081521874 (brož.).
[ŽIAKOVÁ, Eva (30%) – ŠLOSÁR, Dušan (10%) – FABIAN, Anton (10%) – KOČIŠOVÁ, Agnesa (10%) – LOVAŠOVÁ, Soňa (10%) – ROSOVÁ, Dana (10%) – ŠIŇANSKÁ, Katarína (10%) – HULINOVÁ, Stanislava (10%) ]

2016 Plánovanie manželstva a rodičovstva v postojoch vysokoškolákov. A. Fabian – L. Lešková – M. Sedláková - P. Židó - M. Šuľová - G. Gáborová - L. Urbanová - A. Stopková

V publikácii sú štatistické výsledky merania a zisťovania postojov vysokoškolákov k štyrom pilierom kresťanského manželstva: k láske,
deťom, vernosti a nerozlučiteľnosti. Svoj postoj k týmto skutočnostiam
vyjadrilo 1361 respondentov – vysokoškolákov na Slovensku. V publikácii sú informácie o autoroch projektu, okolnostiach, cieľoch, metódach, dotazníku i vzorke respondentov.

Publikované In:

In: Plánovanie manželstva a rodičovstva v postojoch vysokoškolákov / Anton Fabian (Editor), Peter Židó (Editor) ; Prešov : Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2016. – ISBN 978-80-7165-988-4, S. 30-43. Výsledky prieskumu KEGA 022KU-4/2013.

2013 Fabian Anton – Židó Peter: Sociálne inžinierstvo a jeho vplyv na manželstvo. Social engineering and its impact on marriage

Príspevok pojednáva o súčasnej interpretácii manželstva v spoločnosti a Cirkvi berúc do ohľadu vplyv a následky sociálneho inžinierstva z minulého storočia. Ide o podstatné piliere a vlastnosti, na ktorých je kresťanské manželstvo založené a ktoré liberálna spoločnosť vidí ináč ako kánonické právo a tradícia cirkvi. Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA Postoje k manželstvu a rodičovstvu. Sociologický prieskum ako východisková báza na vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov k predmetom Sociálna práca – Manželské a rodinné poradenstvo. Projekt č. 022KU-4/2013 Kľúčové slová : Manželstvo, rozvod, láska, deti, rodina, sexualita.

Abstract : The paper discusses the current interpretation of marriage in society and in the Church.  It´s impact and consequences of social engineering of the past century. These are the essential pillars of marriage and nature on which it is based Christian marriages. Liberal society sees this pillars differently than canon law and church tradition Key word:  Marriage, divorce, love, children, family, sexuality.

Publikované In: Hodnotová orientácia mladých ľudí a ich vzťah k inštitúcii manželstva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : [TF KU v Ružomberku] Košice, 8. november 2013 / ed. Anton Fabian, Lýdia Lešková. – Prešov : Michal Vaško, 2013. – ISBN 978-80-7165-921-1. – S. 8-19. [Fabian Anton (50%) – Peter Židó (50%)]. Recenz. Ľuboš Pekarčík, Lenka Haburajová – Ilavská.

2014 Fabian Anton: Sociálna náuka cirkvi v Duchovnom pastierovi, spiritualita v sociálnej práci : komentár k encyklike Benedikta XVI. Deus caritas est.

Článok vychádza z encykliky Benedikta XVI. „Deus caritas est,“ vydanej v roku 2005. V nej sa prezentuje korešpondencia medzi kresťanskou spiritualitou a sociálnou činnosťou. Základnou otázkou je: nestačí byť humanistom, dobrým človekom, zo všetkých síl milovať len ľudí? Prečo je potrebná spiritualita a náboženstvo? Nie sú prežitkom?

Publikované In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. – ISSN 0139-861X. – Roč. 95, č. 9 (2014), s. 428-438. [Fabian Anton (100%)]

2015 Fabian Anton: Človek – pôda pre konflikty? Eticko-teologické aspekty príčin sporov. Human being - ground for conflicts? Ethical and theological aspects of the causes of controversy.

Príspevok pojednáva o vnútornej disharmónii v človeku, umocnenej individualizmom, pragmatizmom a marginalizáciou nadprirodzených hodnôt, ktorá prináša narastanie sporov a konfliktov medzi ľuďmi. Za nálepkou: spor, treba vidieť viac ako problém, ktorý má riešenie. Ide o súbor vín, limitov a disharmónie, ktoré bez vnútorného zmierenia a uzdravenia zatemňujú každodenný život. Mediátorovo konanie môže byť v mnohých oblastiah pre klientov požehnaním. Kľúčové slová : Rozporuplnosť, citlivosť pre hriech, určovanie dobra a zla, sekularizácia myslenia.

Abstract : The paper deals with internal disharmony in man, amplified by individualism, pragmatism and marginalization supernatural values, which brings escalation of controversy and conflicts between people. Inside the label: the controvery should be seen more as a problem that has a solution. This is a set of fault, limits and disharmony that without reconciliation and healing muddy everyday life. Mediator activity can be in many oblastiah for clients blessing. Keywords : The incongruity, sensitivity to sin, determining good and evil, secularization of thinking.

Publikované In: Obec – Škola – Mediácia / Ernest Kováč (Editor). – Bratislava : Asociácia mediátorov Slovenska, 2015. – ISBN 978-80-971616-2-0. – S. 42-50. Ján Gabura (Recenzent), Dušan Ondrušek (Recenzent).

2015 Fabian Anton: Demokracia, relativizmus, dogmatizmus.

Príspevok pojednáva o vzťahu demokracie a morálky, o tom či pravdou môže byť to, čo odhlasuje väčšina. Opierajúc sa o práce Possentiho, Kelsena s Ratzingera autor prichádza k záveru, že poznanie metafyzickej pravdy a morálky je nevyhnutné pre fungovanie demokratickej spoločnosti. Diktatúra relativizmu pravdy a etiky vedie ku korupcii, byrokracii a tým aj k oslabeniu demokracie. Kľúčové slová : demokracia, pravda, etika, morálka, relativizmus

Abstract: The paper deals with the reference of democracy and morality, about whether truth can be what confirm majority. Building on the work Possentiho, Kelsen with Ratzinger author concludes that knowledge of metaphysical truth and morality is essential for the functioning of a democratic society. Dictatorship of relativism of truth and morality leads to corruption, bureaucracy and thus to weaken democracy. Keywords : democracy, truth, ethics, morality, relativism

Publikované  In: Ľudské práva. Kam kráčaš demokracia / Gabriel Eštok, Richard Geffert, Renáta Bzdilová (eds.). Košice, UPJŠ, 2015. – 1. vyd. – ISBN 978-80-8152-380-9, S. 105-111. [Fabian Anton (100%)]

2015 Fabian Anton: Teória kresťanského zmierenia a mediácia. Theory of Christian reconciliation and mediation.

Príspevok pojednáva o zmierení medzi ľuďmi v zmysle kresťanského posolstva, ktoré vychádza z potreby harmonického osobného prežívania založeného na uznaní nadprirodzenej autority. Zvrúcnená osobná spiritualita mediátora aj stránok v spore uľahčuje proces mediácie. Kľúčové slová Pôvod konfliktov, disharmonický človek, kresťanské zmierenie, spiritualita odpustenia.

Abstract : The article discusses about reconciliation between people in terms of the Christian message, which addresses the need for harmonious personal survival based on recognition of the supernatural authority. Personal spirituality mediator and participant in the dispute facilitates the process of mediation.  Keywords : Origin of the conflict, dissonant man, Christian reconciliation, forgiveness spirituality.

Publikované IN In: Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácií : mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve. – Bratislava : Asociácia mediátorov Slovenska, 2014. – ISBN 978-80-971616-0-6. – S. 72-78. recenzenti Michal Oláh, Dušan Ondrušek, Tomáš Horáček, Jozef Belko.

 

2014 Fabian Anton: Diktatúra relativizmu a skutočná demokracia.

Témou príspevku je demokracia, ktorá sa dá chápať rôzne. Ak ovocím mnohoročného demokratického rozvoja je zvýšená politická korupcia, prehnaná byrokracia  a diktatúra relativizmu, potom je namieste otázka o pravej a falošnej demokracii.

Publikované In: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru. Ročník XXV (2014), č. 2, str. 1-6.

2014 Fabian Anton: Média pri vyučovaní sociálnych a religióznych aspektov manželstva – dokumenty magistéria.

Príspevok pojednáva o dokumentoch magistéria (encykliky, exhortácie, listy) ktoré sa výslovne alebo imlicitne zmieňujú o používaní mediálnych prostriedkov pri vyučovaní. Ide predovšetkým o konštitúciu Sapientia christiana vzťahujúcu sa na cirkevné univerzity, ale aj o Ex corde Ecclesiae o katolíckych univerzitách. V druhej časti príspevku sú Power Point ukážky z vyučovanie sociálnych a religióznych pilierov manželstva.

The article deals with the documents of the magisterium (encyclicals, exhortations, letters) which expressly or imlicitny discuss the use of media resources in teaching. This is particularly the constitution Sapientia Christiana relating to the ecclesiastical universities, but also on Ex corde Ecclesiae of Catholic universities. In the second part of the paper are Power Point demonstrations of teaching social and religious pillars of marriage.

Publikované In: Fabian, A. – Lešková, L.: Možnosti využitia multimediálnych učebných materiálov o manželstve a rodine pre sociálnu prácu : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 26. september 2014 / Anton Fabian (Editor),Lýdia Lešková (Editor). – Prešov : Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2014. – ISBN 978-80-7165-949-5. – S. 8-21.

2014 Kubušová Beáta - Fabian Anton: Prevencia syndrómu vyhorenia a význam spirituality v pomáhajúcich profesiách.

Abstrakt: Príspevok zdôrazňuje dôležitosť prevencie vyhorenia v pomáhajúcich profesiách s osobitným dôrazom na možnosti pozitívneho pôsobenia spirituality v prevencii vyhorenia. Zároveň prezentuje výsledky výskumnej štúdie, zameranej na zisťovanie miery vyhorenia a miery spirituality pracovníkov pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú v zariadeniach sociálnych služieb v Slovenskej republike. Súčasťou analýzy je aj zisťovanie korelácie medzi mierou vyhorenia a spirituality pracovníkov, ktorá môže poukázať na praktický význam spirituality v predchádzaní vyhorenia v pomáhajúcich profesiách.  Kľúčové slová: syndróm vyhorenia, prevencia vyhorenia, spiritualita, pomáhajúci pracovníci.

 Abstract: The paper emphasizes the importance of burnout prevention in the helping professions, with particular accent on the possibilities of positive effect of spirituality in the burnout prevention. At the same time it presents the results of a research study focused on the burnout and spirituality rates of the helping professionals, who work in social services in the Slovak Republic. Part of the analysis is also the investigation of correlations between the burnout and spirituality rates of workers, which may indicate the practical importance of spirituality in preventing burnout in the helping professions. Key words: burnout, burnout prevention, spirituality, helping professions.

Publikované In: Špánik Miroslav – Šrobárová Soňa (editori): Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej e-konferencie. Ružomberok, Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2014. – ISBN 978-80-561-0123-0.

2013 Fabian Anton: Judaizmus a chudoba. Judaism and Poverty

Príspevok pojednáva o sociálnom zákonodarstve pred tritisíc rokmi v židovskom  národe, ktoré bolo na svoju dobu veľmi pokrokové v porovnaní s vtedajšími panstvami ako bol Egypt, alebo Babylon. Úcta k ľudskej osobe, dôstojnosť človeka z religióznych dôvodov, absencia otroctva sa stali základom aj pre úsilie o sociálnu spravodlivosť, ktorá sa prejavovala aj v agrárnom zákone – zabezpečení pôdy pre každého. Aj trestné právo bolo oveľa miernejšie ako kruté zákony pohanských národov. Pri riešení problému chudoby je dôležité dať sa viesť nielen svetlom prirodzeného rozumu, ale aj svetlom Božieho slova. Kľúčové slová: chudoba, bohatstvo, sluha, otrok, sociálne zákony.

Abstract : The article deals abouth social legislation before three thousand years ago, the Jewish people, which was at that time very advanced compared with the then government as was in Egypt or Babylon. Respect for the human person, the dignity of man from religious reasons, absence of slavery became the basis for the pursuit of social justice, which was present in the agrarian law – securing land for everyone. Although criminal law was much milder than harsh laws Gentiles. It depends on which will let us see to solve the problem of poverty: if only the at the aspect of ratio or and the light of God’s word. Keywords : poverty, resourses, servant, slave, social laws.

Publikované In: Žilová, A. – Novotná, A. – Venus, J. : Európske a svetové kontexty chudoby v období sociálnych a demografických premien spoločnosti. Zborník z medzinárodného vedeckého kongresu 4-5. septembra 2012. Ružomberok : Verbum 2013. ISBN 978-80-561-0021-9.

2013 Fabian Anton - Beáta Kubušová : Zmysel života a identita adolescentov v súvislosti s religiozitou a spiritualitou.

Príspevok zdôrazňuje potrebu duchovných komponentov pri nachádzaní zmyslu života a budovaní identity mladých ľudí, ako najdôležitejšej úlohy tohto vývinového obdobia. Reflektuje prepojenosť individuálnej spirituality a inštitucionálnej religiozity v súvislosti s kategóriami formovania identity a hľadania zmyslu života mladých ľudí. V závere poskytuje prehľad niektorých aktivít katolíckej cirkvi, ako aj výsledkov vybraných výskumov zameraných na predmetnú oblasť. Kľúčové slová: zmysel života, identita, adolescenti, spiritualita.

Publikované In ŽIAKOVÁ, E. – ŠLOSÁR, D. (eds.). Sociálna práca – cesta k zmyslu života. Košické dni sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 06.12.2012 v Košiciach. Košice : Katedra sociálnej práce FF UPJŠ Košice, 2013. s. 42 – 50. ISBN 978-80-8152-012-9.

2013 Fabian Anton - Židó Peter – Holub Roman.: Eutanázia verzus hodnota života v globalizovanom svete.

Príspevok sa zaoberá objasňovaním fenoménu takzvanej “dobrej smrti“, jej definovaním a rozdelením: aktívna – pasívna eutanázia, distanázia. Ďalšia časť príspevku je venovaná historickému vývoju eutanázie – popisuje chápanie a súčasný stav eutanázie v štátoch Európy a na Slovensku. Podrobnejšie sa venujeme liberálnym systémom Holandska a Švajčiarska. Dôležitou časťou príspevku sú výsledky prieskumu realizovaného pomocou dotazníkov v roku 2013 vo Vranove n. Topľou, ktorý bol zameraný na zisťovanie postojov k eutanázii u laickej a odbornej verejnosti. Reprezentatívnymi vzorkami boli zdravotnícky personál a študenti vysokých škôl. Kľúčové slová: Eutanázia. Formy eutanázie. Smrť. Umieranie. Utrpenie. Tolerantný prístup.

Publikované In:  LEŠKOVÁ, L.: Globalizácia v kultúre – kultúra v globalizácii a literárna tvorba bl. Sáry Salkaházi. Zborník z vedeckej konferencie. KU, TF Košice 2013, str. 140-154. ISBN 978-80-7165-928-0.

2013 Fabian Anton : Môže mať utrpenie tvorivý charakter ? Antropologicko - teologická reflexia nad zmyslom utrpenia.

Príspevok pojednáva o snahe človeka porozumieť problému utrpenia a odkryť jeho zmysel a význam pre život. Hoci je utrpenie, choroba, starnutie zlom, ktoré sa ľudia snažia odstraňovať, predsa má aj svoju špecifickú pozitívnu hodnotu na ceste k dozrievaniu a vytváraniu správnej hierarchie hodnôt. Preto má tvorivý charakter. Kľúčové slová Utrpenie, choroba, zmysel života, nádej.

Abstract The article deals with man’s desire to understand the problem of suffering and reveal its meaning and significance to life. Although suffering is bad that people trying to removeing, yet it also has specific positive value towards maturation and formation of correct hierarchy of values​​. Therefore has the creative nature. Keywords Suffering, disease, meaning of life, hope.

Publikované In: LEŠKOVÁ, L.: Zrkadlenia ťažkého zdravotného postihnutia v modernej kresťanskej vede a v umení. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 27.2. 2012. Košice : Teologická fakulta 2012, s. 7-13. ISBN 978-80-7165-894-8.

2011 Fabian Anton : Sociálna činnosť v stredoveku. Kapitoly z histórie.
V stredoveku sa nedá hovoriť o sociálnej práci v zmysle vedného odboru ani študijného programu, ale jestvovala sociálna charitatívna činnosť. Keďže v Európe bol stredovek kresťanský (kalendár, sviatky, štátne usporiadanie, hierarchia v spoločnosti, školstvo, súdnictvo, zákonodarstvo, atď.) je pochopiteľné že aj sociálnu činnosť vidíme najmä v reholiach. Kľúčové pojmy: Benediktíni, Ján Almužník, Karol Veľký, templári, ciscetriáti, premonštráti, František, Dominik, Tomáš Aquinský, prvá apoštolská charita, laické bratstvá,  cyrilometodská tradícia,  Štefan – uhorský kráľ, Alžbeta Uhorská.
Publikované In: Sociálna práca : teoretické východiská a praktické kontexty / Eva Žiaková a kolektív ; Košice : Equilibria, 2011. – 286 s. – ISBN 9788070978702 (brož.). recenzenti Anna Žilová, Maria Vašutová. – [ŽIAKOVÁ, Eva (20%) – FABIAN, Anton (10%) – ŠLOSÁR, Dušan (15%) – LOVAŠOVÁ, Soňa (15%) – KOČIŠOVÁ, Agnesa (15%) – SEDLÁKOVÁ, Mária (10%) – ŠIŇANSKÁ, Katarína (15%) ]
2011 Fabian Anton : Sociálne encykliky - využitie vo vzdelávaní sociálnej práce na slovenských vysokých školách.

Príspevok vychádza zo zaradenia sociálnych encyklík do študijného programu Sociálna práca na vysokých školách na Slovensku (niekde samostaný predmet, niekde v rámci teórie a dejín sociálnej práce). Podčiarkuje vybrané témy predstavené v encyklikách už pred sto rokmi a overené rozvojom sveta. Kľúčové slová sociálne encykliky, sociálna náuka cirkvi, súkromné vlastníctvo, spiritualita

Abstract The contribution is based on teaching the social encyclicals of universities in Slovakia (a separate object somewhere, somewhere in the history and theory of social work). Underlines selected themas presented in the encyclicals a hundred years ago and verified the developing world. Keywords social encyclicals, the social doctrine of the church, private property, spirituality

Publikované In: In: Ondrušková Elena – Koscurová Zoja (eds.) Realita a vízia sociálnej práce. Bratislava : PF UK 2011, str. 54-59. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. ISBN 978-80-223-3075-6.

2011 Fabian Anton - Kubušová Beáta : Význam religiozity a rodiny pri predchádzaní vzniku sociálno-patologických javov u mládeže. The importance of religion and family in preventing socio-pathological phenomens among youth

Príspevok sa venuje problematike prevencie vzniku sociálno-patologických javov u mládeže. Vyzdvihuje sa v ňom dôležitosť funkčnej a harmonickej rodiny pre správny vývin detí a mládeže. Zároveň akcentuje význam náboženských inštitúcií a ich pozitívneho vplyvu v zmysle sociálnej kontroly, opory a integrácie mládeže. V závere poukazuje na protektívny vplyv spolupôsobenia oboch sociálnych inštitúcií, rodiny a náboženstva. Spoločný efekt pôsobenia religiozity v rámci inštitúcií rodiny aj náboženstva má za následok mnohonásobné preventívne pôsobenie na mládež, čo dokazujú aj výskumné zistenia. Kľúčové slová: prevencia sociálno-patologických javov, mládež, rodina, náboženské inštitúcie, religiozita.

Publikované In: Šlosár,  D. (editor): Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja. Košice: Košický samosprávny kraj 2011, str. 19.  Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. ISBN 978-80-970978-9-9.

2011 Fabian Anton - Drobňáková Martina : Etické nastavenia pre rozvoj sveta v encyklike Caritas in veritate. Ethical configuration for world development in the encyclical Caritas in veritate.

Príspevok pojednáva o rozvoji a podnikaní, ktoré nemôže byť zamerané len na zisk, ale musí mať aj rozmer nezištnosti a kutúru darovania sa, ako o tom píše Benedikt XVI. v encyklike Caritas in veritate. Podčiarkuje skutočnosť, že je potrebná je etika priateľská ľudskej osobe. Dokazuje to nedávna hospodárska kríza. Tento problém treba vidieť v súvislostiach globalizácie. Kľúčové slová : rozvoj, etika, ekonomika spoločenstva, nezištnosť

Abstract The article deals with the development of a business that can not be focused only on profit but must also have a dimension of altruism and cultur giving, how about writes Benedict XVI. in the encyclical “Caritas in veritate. He underlines the fact that ethics is needed is a friendly uman being. This is evidenced by the recent economic crisis. This problem should be seen in the context of globalization. Keywords: development, ethics, economic of community, donation.

Publikované In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : PF 2011, str. 108-113. ISBN 978-80- 8084-737-1.

2011 Fabian Anton - Hockicková Martina : Sobášiť sa: Áno ? Nie ? Marriage: Yes? No?

Príspevok pojednáva o dôvodoch, príčinách a dôsledkoch nezáujmu o manželstvo a uprednostňovanie neformálneho spolužitia (konkubinát, voľné zväzky, kohabitácia). Vychádza zo štatistických údajov – čo vplýva na rozhodovanie sa pre manželstvo, krátkosť trvania konkubinátu, miera násilia na deťoch a partneroch a päť mýtov o postmodernom manželskom štýle. V druhej časti sa poukazuje na pozitívne aspekty manželstva – šťastie, zdravie, dĺžka života, úspech, bohatstvo. Tretia časť vysvetľuje manželstvo z pohľadu teologického – sviatosť. Kľúčové slová: sobáš, manželstvo, konkubinát, deti, sviatosť manželstva.

Abstrakt The article discuss about the reasons, causes and consequences of lack of interest in marriage and preference for informal living together (cohabitation, common-law marriage…). This paper is based on statistical data – what makes influence to the decision-making for marriage, living together for not very long time, the rate of violence against children and partners and five myths about marital postmodern style. The second part points to the positive aspects of marriage – happiness, health, longevity, success and wealth. The third part explains the theological view of marriage – the sacrament. Key words: wedding, marriage, living together, children, the sacrament of marriage.

Publikované In:Metamorfózy rodiny v kontexte postmodernej   spoločnosti. Zborník z vedeckej konferencie. Košice : Vienala 2010, str. 143-157. ISBN 978-80-8126-005-6.

2010 Fabian Anton: Zostať „single“ - nový životný štýl? Remain single - a new lifestyle?

Cieľom príspevku je prezentácia názorov osôb žijúcich „single“ na otázky z oblasti manželského a rodinného života  a poznanie tých aspektov, ktoré tvoria kvalitu ich života V súčasnosti sme totiž svedkami nezáujmu mladých ľudí o vstup do manželstva. Ide o pohŕdanie touto inštitúciou alebo o jej marginalizáciu ? Vždy ide o experimentovanie. Príspevok pojednáva o psychologických aspektoch životného štýlu „single“ a o stratégiach, ktoré ľudia využívaniu na jeho prekonanie. Kľúčové slová:  single, samostanosť, osamelosť, partnerské vzťahy, manželstvo, rodina.

Abstract The aim of the contribution is to present views of people living in “single” on the questions in the field of marriage and family life, and knowledge of those aspects that constitute the quality of their lives. In the present time we are seeing young people to be indifference to marriage. It is a denial of the institution or its marginalization? Always it is any experiment. In this contribution is the psychological aspects of life-style “single” and strategies that people to contact another. Key words: single, independence, loneliness, peer relationships, marriage, family.

Publikované In: Nový humanizmus – výzva pre univerzitu. Zborník z vedeckej konferencie. Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského 2010, str. 131-138. ISBN 978-80-88937-45-6.

 

2010 Fabian Anton - Drobňáková Martina : Etika rozvoja v encyklike Caritas in veritate. Ethics of Development in the Encyclic Caritas in veritate.

Príspevok pojednáva krátko o encyklike Caritas in veritate a podčiarkuje skutočnosť, že rozvoj a podnikanie nemôže byť zamerané len na zisk, ale musí mať aj rozmer nezištnosti a kutúru darovania sa. Dokazuje to nedávna hospodárska kríza. Tento problém treba vidieť v súvislostiach globalizácie. Potrebná je etika priateľská ľudskej osobe. Kľúčové slová: rozvoj, etika, ekonomika spoločenstva, nezištnosť

Abstract The article deals briefly on the Encyclical Caritas in Veritate and underlines the fact that the budget-development and business can not be focused only on profit but must also have a dimension of altruism and cultur of giving. This is evidenced by the recent economic crisis. This problem should be seen in connection of the  globalization. What is needed is an ethics of the human person. Keywords: development, ethics, economic of community, donation.

Publikované In: Aplikovaná etika v sociální práci. – Brno : Institut mezioborových studií 2010. – ISBN 978-80-87182-13-0. – S. 198-206.

 

2010 Fabian Anton - Drobňáková Martina : Sociálna inklúzia v encyklike Caritas in veritate. Social inclusion in the encyclic "Caritas in veritate.

Príspevok pojednáva o sociálnej inklúzii, ktorá je imanentnou súčasťou encykliky. Rozvoj a podnikanie nemôže byť zamerané len na zisk, ale musí mať aj rozmer nezištnosti a kutúru darovania sa, ktorá vytvára priestor pre sociálnu inklúziu. Vynaliezavosť pochádza z lásky k pravde. Kľúčové slová: rozvoj, ekonomika spoločenstva, nezištnosť, inklúzia.

Abstract: The article deals with social inclusion, which is an inherent part of the encyclical. Development and company can not be focused only on profit, but must also have a dimension of altruism and donation, which creates a space for social inclusion. Ingenuity comes from love of truth. Keywords: development, economics community, donation, inclusion.

Publikované In: SEDLÁKOVÁ, M. – ŠLOSÁR, D. (ed): Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii. – Košice : Katedra sociálnej práce FF UPJŠ, 2010. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. – ISBN 9788097054311. – S. 9-16.
[FABIAN, Anton (50%) – DROBŇÁKOVÁ, Martina (50%) ]

 

2009 Fabian Anton: Zostať „single“ - módny vírus, alebo životný štýl ? Remain "single" - fashion virus, or lifestyle?

V súčasnosti sme svedkami nezáujmu mladých ľudí o vstup do manželstva. Ide o pohŕdanie touto inštitúciou alebo o jej marginalizáciu ? Vždy ide o experimentovanie. Príspevok pojednáva o psychologických, sociologických a morálnych aspektoch životného štýlu „single“ a o stratégiach, ktoré dnes ľudia využívaniu na zoznamovanie sa. Cieľom príspevku je prezentácia názorov osôb žijúcich „single“ na otázky z oblasti manželského a rodinného života  a poznanie tých aspektov, ktoré tvoria kvalitu ich života. Kľúčové slová single, samostanosť, osamelosť, partnerské vzťahy, manželstvo, rodina.

Abstract In the present time we are seeing young people to be indifference to marriage. It is a denial of the institution or its marginalization? Always it is any experiment. The contribution deals with the psychological, sociological and moral aspects of life-style “single” and on strategies that  people are getting to contact another. The aim of the contribution is to present views of people living in “single” to the questions in the field of marriage and family life, and knowledge of those aspects that constitute the quality of life. Key words  single, independence, loneliness, peer relationships, marriage, family.

Publikované In: Človek v núdzi. Sociálne problémy a rodina : zborník z medzinárodného ekumenického vedeckého sympózia konaného na Teologickej fakulte Košice Katalíckej univerzity v Ružomberku. – Košice :   Vienala, 2009.  ISBN 9788089232567. – S. 29-39.

 

 

2009 Fabian Anton: Chudoba - od biblických čias po dnes

Porovnanie biblických zásad, zákonov a nariadení týkajúcich sa postojov k chudobným, so súčasnou situáciou vo svete prináša zaujímavé poznatky. Z biblických nariadení vyrastá  kresťanská „prednostná“ láska k chudobným uplatňovaná v stredoveku aj v staroveku. Platnosť (alebo omylnosť) súčasných spoločenských a politických teórií o odstránení chudoby verifikuje sám život a dejiny. Chudoba však zostáva.  Kľúčové slová chudoba, bohatstvo, biblické zákony, hospodársky rozvoj, láska k blížnemu.

Abstract Comparison of biblical principles, laws and regulations relating to attitudes towards the poor, with the current situation in the world offers interesting lessons. From Biblical Christianity-regulation grows  “preferential” love of the poor in the Middle Ages and applied in antiquity. Validity (or fallibility) of contemporary social and political theories on the Elimination of Poverty is verify from life and history. Poverty remains. Key Words poverty, wealth, biblical law, economic development, love of neighbor.

Publikované In: ŠLOSÁR, Dušan. 2009. Migrácia – chudoba – nezamestnanosť. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Katedra sociálnej práce FF a  Košický samosprávny kraj, s. 18 – 28. ISBN 978 -80-970306-0-5.

2008 Fabian Anton: Svet utrpenia zobúdza svet solidarity

Hoci utrpenie a choroba človeka marginalizujú, dôstojnosť jeho osoby zostáva nedotknutá. Je to dané spirituálnym rozmerom ľudskej bytosti. Práve z duchovného pohľadu možno objaviť v utrpení výzvu k osobnému dozrievaniu. Z pohľadu sociálneho je utrpenie výzvou k solidarite a tým aj k organizovaným formám pomoci. Náboženské motívy sociálnej činnosti tvoria pevný základ pre zmysluplné aktivity v rôznych oblastiach sociálnej sféry. Kľúčové slová Utrpenie, choroba, dôstojnosť osoby, solidarita, samaritán, kresťanská služba blížnemu.

Publikované In: Stratégie vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 16. 05. 2008. Košice : KSK a UPJŠ 2008, str. 7-13. ISBN 978-80-969932-1-5.

2008 Fabian Anton: Univerzita – pomoc pri odkrývaní zmyslu života

Počas štúdia na vysokej škole si mladý človek kladie aj otázky o zmysle a význame života. Niekedy sa mu život javí nezmyselný. Po rokoch štúdia a dozrievania pochopí, že zmysel treba životu dať (nie špekulovaním, ale konaním) a že ho nemožno očakávať zvonku. Preto je odôvodnené zaoberať sa touto otázkou tak, aby počas štúdia na univerzite boli mladému človeku odkryté súvislosti zmyslu a významu života.

Publikované In: Univerzita v službe nového   humanizmu. Zborník z vedeckej konferencie 11.-12. 09. 2008. Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského 2008, str. 89-99. ISBN 978-80-88937-36-4

2008 Fabian Anton: „Aby sa život vydaril“. Rodina zo sviatostného manželstva

Najväčšie očakávania šťastného a vydareného života  spájajú dnes ľudia s manželstvom, partnerstvom, rodinou a rodičovstvom. Ide o skutočnosti zakotvené v Božom pláne s človekom, opísané na prvých stránkach Biblie a zdokonalené Ježišom Kristom, ktorý povýšil manželskú lásku na znak lásky Boha k človeku. Teologické vysvetlenie sviatosti nachádzame u cirkevných Otcov: to čo sa dialo v časoch historického Ježiša prešlo do sviatostí. Sviatosť manželstva potom znamená Boží dotyk človeka, ktorý sa s úctou dotýka druhého ako partnera (transcendentálny potenciál sexuality). Kľúčové slová: Sviatosť, láska, manželstvo, rodina.

Abstract

Nowadays people associate the highest expectations of happy and successful life with marriage, partnership and parenthood. These are facts anchored in God’s plan with man, described on the first pages of the Bible and improved by Jesus Christ, who promoted marital love to a symbol of God’s love to man. Theological explanation of the sacrament can be found in our church Fathers: what was going on during the time of Jesus was transformed into the sacraments. The sacrament of marriage then means Gods touch of man, who touches with respect the other as a partner (transcendental potential of sexuality). Key words: Sacrament, love, marriage, family.

Publikované In: Rodina – nádej budúcnosti. Zborník z medzinárodného ekumenického vedeckého sympózia 6. mája 2008. Košice : Seminár K. Boromejského 2008, s. 81 – 91. ISBN 978-80-89361-21-2.

2007 Fabian Anton: Spoločenské a cirkevné premeny v postoji k rozvedeným

Slovo „rozvod“ malo pred 50 rokmi v spoločnosti a aj Cirkvi celkom iný „zvuk“  ako dnes. Z hľadiska sociologického sú veľavravné štatistiky. Rozvod sa stal sociálnym problémom s nepriaznivými dôsledkami pre rodinu. Cirkev vychádza v ústrety ľuďom poraneným rozvodom – viď Familiaris consortio Jána Pavla II. Staro – novou formou  cirkevno – právnej pomoci je aj preskúmanie platnosti, alebo neplatnosti manželstva. Najčastejšou príčinou vyhlásenia manželstva za neplatné je „neschopnosť prijať a naplniť manželské záväzky“ ako aj „nedostatok rozlišovacieho úsudku o podstatných manželských právach a povinnostiach“ (CIC kán. 1095). Referát ukáže konkrétne aktuálne vlastnosti ľudskej nezrelosti, ktoré zapríčiňujú neplatnosť manželstva – prečo sa život nevydaril. Kľúčové slová: sviatosť manželstva, rozvod, ľudská zrelosť, platné a neplatné manželstvo.

Publikované In: Rodina v súčasnom  svete. Sociálna služba a pastorácia rodín. Zborník z vedeckej konferencie 23. novembra 2007. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2007, s. 107 – 112.                 ISBN 978-80-7141-587-9.

2007 Fabian Anton: Kresťanský aspekt poskytovateľov sociálnych služieb

V charitatívnych prejavoch je čosi viac než konkrétne skutky. Benedikt XVI. nazýva Pavlov hymnus na lásku „magnou chartou” celej cirkevnej služby. Ide o to, že pri prejavoch lásky je potrebné dať druhému nielen čosi zo seba, ale seba samého. Skutočná sociálna služba je nielen konať niečo pre druhého, ale odovzdať mu niečo zo seba a byť s ním v jeho životnej situácii.

Publikované In: Človek v núdzi. Poskytovatelia sociálnych a charitatívnych služieb. Zborník príspevkov z medzinárodného ekumenického sympózia konaného na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity dňa 3.5.2007 v Košiciach. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského 2007, s. 55 – 60.       ISBN 978-80-89138-4

2006 Fabian Anton: Rozvod ako sociálny problém a cirkevno - právne vyhlásenie neplatnosti manželstva

Narastajúci počet rozvodov pre rozdielnosť pováh má svoje sociálne dôsledky v kvalite života jednotlivcov, rodiny a detí. Cirkev nepozná inštitút rozvodu ale na žiadosť stránok skúma moment uzavretia manželstva a v odôvodnených prípadoch ho môže vyhlásiť za neplatné. Najčastejším dôvodom nulity je nedostatok rozoznávacieho úsudku o podstatných právach a povinnostiach v manželstve ako aj neschopnosť prijať na seba manželské záväzky pre psychické príčiny (nie ťažkosť spolužitia – kompatibilita). Kľúčové slová: rozvod, neplatné manželstvo, rozdielnosť pováh, neschopnosť vziať na seba záväzky.

Publikované In: Dialóg teológie a sociálnej práce. Zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie. Ružomberok : PF KU 2006, s. 59-73. ISBN 80-8084-089-X.

2006 Fabian Anton: Nevyliečiteľné choroby - vyliečiteľní ľudia

Existujú nevyliečiteľné choroby, ale to ešte nutne neznamená, že aj človek je nevyliečiteľný. Nezmyselnému a nevyliečiteľnému utrpeniu môže človek dať zmysel vo viere. Kresťanstvo osobitným spôsobom prispelo k tomu aby sa človeku v zdravotnej núdzi poskytovala náležita pozornosť. Svedčia o tom dejiny kláštorov. Aj sakramentálna služba chorým od ranného kresťanstva má svoje zaujímavé dejiny – posvätného oleja. Kľúčové slová:  Utrpenie, choroba, nemoc, zmysel utrpenia, názory na chorobu v dejinách, cirkevná starosť o chorého, sviatosť pomazania, sakramentálna komunikácia.

Publikované In: Človek v núdzi. Zborník z medzinárodného sympózia. Košice, Teologická fakulta KU, 2006, s. 79-90. ISBN 80-89138-56-X.

2001 Fabian Anton: Sociálne aspekty utrpenia. Katolícky pohľad na chorobu ako sociálny problém.

Z reflexie nad sociálnymi aspektmi ľudského utrpenia možno vyvodiť skutočnosť: svet utrpenia prizýva a zobúdza svet ľudskej solidarity, aby sa v duchu samaritánskej služby a lásky rozvinula efektívna sociálna činnosť.

Publikované In:  Duchovný pastier, roč. 82, 2001, č. 2, s. 67-72. ISSN 0139-861X.